تکریم ایثار

خودمان را قابل نمی دانستیم که  شهادت را برای خودمان قائل باشیم
گفتگو با رزمنده دفاع مقدس، عبدالرضا گرشاسبی
عبدالرضا گرشاسبی هستم تاریخ تولدم بهمن ماه 1339 است و دومین فرزند خانواده هستم، پدرم مذهبی بود در دوران قبل از انقلاب هم خودش در شرکت نفت کار می کرد ...
-	دشمن ایمانی که بچه های ما داشتند نداشت
- گفتگو با رزمنده دفاع مقدس، صفر کشاورز
- کشاورز گفت: دشمن ایمانی که بچه های ما داشتند نداشت. همه ی تجهیزاتی هم که داشتند با یک الله اکبر یک بسیجی بهم می ریخت.یعنی اینجوری نبود که دلگرم بشن ...
اگر برای دفاع از کشورم نیاز باشد به عنوان یک ایرانی مسلمان داوطلب می‌شوم.
گفتگو با رزمنده دفاع مقدس، فتح‌الله مجد آبادی فراهانی
مجد آبادی فراهانی گفت: من اگر به جبهه رفتم دو سال خدمت وظیفه‌ام که داوطلبانه برای اعزام اقدام کردم و به خواست خودم و برای دفاع از کشور خودم بود، و الا...
بر اساس خاطره ای از رزمنده سرافراز، علی  احمد سلطانی
تلخِ شیرین
به گزارش روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار، داستان تلخِ شیرین ، از مجموعه شکوه ایثار (کتاب تلخِ شیرین) برگرفته از مصاحبه با علی احمد سلطانی ، از شاغلین و...
بر اساس خاطره ای از رزمنده سرافراز، علی جعفری
پدر بزرگ
به گزارش روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار، داستان پدر بزرگ ، از مجموعه شکوه ایثار (کتاب تلخِ شیرین) برگرفته از مصاحبه با علی جعفری ، از شاغلین وزارت فرهن...
بر اساس خاطره ای از رزمنده سرافراز،  غلامحسین گلی
تخریب چی کوچک
به گزارش روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار، داستان تخریب چی کوچک ، از مجموعه شکوه ایثار (کتاب تلخِ شیرین) برگرفته از مصاحبه با غلامحسین گلی ، از شاغلین وز...
بر اساس خاطره ای از رزمنده سرافراز،  مجید میر باقری
هنوز جنگ
به گزارش روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار، داستان هنوز جنگ ، از مجموعه شکوه ایثار (کتاب تلخِ شیرین) برگرفته از مصاحبه با مجید میر باقری ، از شاغلین وزارت...
بر اساس خاطره ای از رزمنده سرافراز،  مرتضی نعمتی خانقاه
سمیرا
به گزارش روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار، داستان سمیرا ، از مجموعه شکوه ایثار (کتاب تلخِ شیرین) برگرفته از مصاحبه با، مرتضی نعمتی خانقاه ، از شاغلین وز...
بر اساس خاطره ای از رزمنده سرافراز، سعید قطبی زاده
یادنامه های دلتنگی
به گزارش روابط عمومی خانه فرهنگ ایثار، داستان یادنامه ها دلتنگی، از مجموعه شکوه ایثار (کتاب تلخِ شیرین) برگرفته از مصاحبه با سعید قطبی زاده ، از شاغل...